گروه پروسه                               Process.group2010@Gmail.com
  • گزیده و ترجمه: محمد جعفر پوینده

سودای مکالمه، خنده، آزادی : میخاییل باختین/ گزیده و ترجمه: محمد جعفر پوینده

162 views