گروه پروسه                               Process.group2010@Gmail.com
  • گروه پروسه

تراژدی بزرگ؛ دگردیسیِ دوران از دیدگاه مارکسی، اضمحلال توازن قوا در جهان و اغتشاش نظری چپ‌گرایان/ دکت

39 views