• گروه پروسه

بنفشه‌‌های وحشی | اثری از پیمان فاضلی

Updated: a day ago
پیمان فاضلی: خود را در دورانِ پر ادباری می‌یابیم که در آن درافکندنِ طرحي بشایست از خود به گفته‌یِ فردوسی، «یکی داستان‌ است پر آب‌ چشم». در همین احوال است که از طرفِ دانشگاه به پروژه‌اي به نامِ «خودنگاری» برمی‌خورم. برایِ انجامِ پروژه هر چه بیشتر در این «خود» غور می‌کنم تا چیزي برایِ عرضه‌کردن بیابم بیشتر در تاریکي فرو می‌روم و خود را ناتوان‌تر می‌یابم. به سرم می‌زند به سراغِ دفترِ قدیمیِ شعرم بروم. می‌روم. پس از کمي کند و کاو به شعرِ «بنفشه‌هایِ وحشی» برمی‌خورم. شعر مربوط است به آغازِ جنگِ داخلیِ سوریه و سرازیر شدنِ اولین موجِ جنگ‌زده‌ها به سمتِ اروپا. «من»ِ این شعر از آنِ من نیست، یعنی آن منِ زیسته نیست؛ زاده‌یِ تخیل‌ام است با این حال دردش واقعی‌ست. اما این «منِ» غیرِ شخصی که وسعت‌اش از جغرافیایِ خاورمیانه نیز فراتر است چه ربطي دارد به خودنگاری؟ نمی‌دانم. شاید در جغرافیایِ ما هر کس آن‌قدر به تجربه‌یِ دیگری نزدیک است که پنداری آن را زیسته است.

گروه پروسه                               Process.group2010@Gmail.com