• گروه پروسه

به مناسبت دویست‌ودومین سال‌روز تولد «کارل مارکس» | رادیو/پادکست پروسه(شماره۱۲)

Updated: 3 days ago


🎧رادیو/پادکست پروسه|شماره۱۲ |اردیبهشت۱۳۹۹ 🚩 به مناسبت دویست‌ودومین سال‌روز تولد «کارل مارکس» 🔸 میــراث شکوفان و پوزخندهای پایانی کارل مارکس در دویست‌ودومین سالروز توّلدش (۲۰۲۰-١٨١٨) ✍️ نویسنده: #سیروس_بینا موسیقی: #میکیس_تئودورآکیس، #نیکولو_پاگانینی، #ماتئوس_چاهوریسیس @radioprocess https://t.me/radioprocess

گروه پروسه                               Process.group2010@Gmail.com