• گروه پروسه

سروده‌های سال‌های سیاه | فضل‌الله روحانی

Updated: 4 days ago


برای دانلود کتاب بر روی عکس کلیک کنید


سیروس بینا: در این یادداشت علاقه دارم به دفتری جدید از شعرهای عزیزی سخن بگویم که خود ادیبی توانا و نویسنده ای متعهد است که از اوان جوانی با اراده ای راسخ علیه رژیم کودتائی شاه، و پس از آن علیه رژیم جهل و جنایتِ جمهوری اسلامی، به مبارزه اشتغال داشته است. مردی ثابت قدم و صاحب قلم، مترجمی که در زمان دانشجوئی خود در دانشگاه شیراز، در زندان هنگ زرهی، مقدمه ای بر علم اقتصاد، اثر مشهورِ ویلیام استانلی جِوِنز را ترجمه و در سال ۱۳۴۲ منتشر نموده است؛ و مردی ادیب و فرهیخته که همچنین آثاری از موریس داب (مارکسیست انگلیسی) و ماکسیم گورکی را، در زمستان ۱۳۴۹، در شماره های پیاپیِ مجله فردوسی، به طبع رسانده است.  


اما شعرِ مازیار چیز دیگری است که از مکنونات قلب او و از احساس آتشین و - به قول شاملو - "عشق عمومی" وی نشأت گرفته است. مازیار چندین دفتر شعر دارد که از میان آنان "تلخ"، "سوگوارانه" ، و "آن لاله های کوچک تابستانی" را می‌توان نام برد. این آخری قصه‌ی دردناک تابستان ۱۳۶۷ است، و من نیز در این پیرانه‌سر هر آینه به آن رجوع می‌کنم مانند کودکان بی‌سرپرست و بی‌سامان زارزار می‌گریم. 


دفتر شعر ضمیمه (سروده های سال های سیاه) کتاب تازه‌ی اوست که چنان که خواهید دید از وسعت اندیشه، نهاد نیک، زخم‌های عمیق بشری، و زندگی پر ماجرا و پربار وی حکایت می‌کند. لطف کنید این دفتر را در سطح وسیع پخش کنید و در سایت های ادبی، سیاسی، اجتماغی خویش نگهداری نمائید - که این خواسته‌ی قلبی مازیار است. 

به قول خواجه شیراز: "حافظ نهاد نیک تو کامت بر آوَرَد/جان ها فدای مردم نیکونهاد باد".


گروه پروسه                               Process.group2010@Gmail.com